Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือแนะนำการสมัครใช้งานล็อคอินระบบอินเตอร์เน็ตกรมสบส.


รายละเอียดเอกสาร

เพื่อให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์จะขอLoginเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต(ออเธน)ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอเป็นสิทธิส่วนตัวตลอดจนบุคลากรที่เข้าใหม่ และบุคลากรที่ต้องการลาออกเพื่อการโยกย้ายตำแหน่งภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือลาออกจากการทำงานของกรมสบส.ถาวร ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครใช้งาน พร้อมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อต้องลาออกจากหน่วยงานในทุกกรณี เพื่อให้สิทธิในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโนบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 07 ตุลาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 351

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน