Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือการดำเนินคดี


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือการดำเนินคดีนี้จัดทำขึ้นโดย คณะทำงานพัฒนาระบบงานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีระเบียบแบบแผนการทำงานที่เป็นรูปธรรม มีระบบชัดเจนขึ้น ตลอดจนเสริมความเข้าใจในการบวนการดำเนินคดี มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านคดี เช่น นิยามศัพท์ พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พรบ.ยา พรบ.การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 855

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน