Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดการโฆษณาสถานพยาบาล2559


รายละเอียดเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือการจัดการโฆษณาสถานพยาบาล พ.ศ.2559 1.2.1 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เรื่องขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการโฆษณาสถานพยาบาล ให้สามารถนำไปใช้งานได้โดยง่าย 1.2.2เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1.2.3 เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 682

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน