ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา ส่งเสริม และบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ได้รับความเป็นธรรม ”พันธกิจ

พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริม ดำเนินการและพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนที่รับบริการจากสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนผู้ประกอบโรคศิลปะให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวินัยและพิทักษ์คุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนา แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
3. ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดภายในกรมโดยเฉพาะ
5. พิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยม

ส. สมรรถนะเป็นฐาน
บ. บริการด้วยใจ
ส. ใฝ่สามัคคี


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 007682 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560