Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรพัฒนา และ บังคับใช้กฎหมายระบบบริการสุขภาพ และ ระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้สถานบริการสุขภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพมาตรฐาน"

พันธกิจ

1.

ควบคุม กำกับ ดูแล สถานพยาบาล และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายสถานพยาบาล และ กฎหมายประกอบโรคศิลปะรวมทั้งการพัฒนากฎหมาย

2.

ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการสถานพยาบาลด้านบริการสุขภาพ

3.

ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ นิติกรรมสัญญา คดีพิพาท และการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

4.

ประสานความร่วมมือด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

1.

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

ดำเนินพัฒนากฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ระดับสากล

3.

ประสานความร่วมมือด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพระหว่างประเทศ

4.

ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา การดำเนินมาตรการทางปกครอง การระงับข้อ พิพาท งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

5.

ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการและ ลูกจ้างของกรม

6.

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนและประสานการเจรจาไกล่เกลี่ย

7.

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการด้านบริการสุขภาพ

8.

การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ การรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่างๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานการประชุม งานธุรการ รวบรวมข้อมูลสถิติ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

1.

วิเคราะห์ วางแผน จัดทำ ตัวชี้วัดตามคำรับรอง คำของบประมาณ และประสานแผนงานโครงการของกองกฎหมายรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.

ติดต่อ ประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

3.

งานงบประมาณ

4.

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการด้านวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ของ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ การเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์และงานกฎหมายระหว่างประเทศและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมายและคดี

1.

การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

2.

การสืบสวน การดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3.

ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองของกรมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

4.

การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่รับผิดชอบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.

การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลกฎหมายและคดี

6

การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดี ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนากฎหมาย

1.

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกรม

2.

การศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบและปรับยกร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

3.

การตรวจสอบและให้ความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายอื่นๆ

4.

การจัดทำระบบฐานข้อมูลกฏหมายอิเล็กทรอนิกส์

5.

งานพัฒนาระบบงานกฎหมาย

6.

งานวิจัยด้านกฎหมาย และนวัตกรรมด้านกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

7.

งานพัมนากฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ระดับสากล

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

1.

การรับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายสถานพยาบาล และกฎหมายของกรม

2.

งานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

3.

กำกับและตรวจสอบการโฆษณาตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ งานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

4.

งานตรวจสอบข้อเท็จจริง-งานเยียวยา เจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท

5.

งานเร่งรัดและส่งเสริมความรู้เรื่องร้องเรียน และการรับรู้สิทธิของประชาชน

6.

งานคุ้มครองกำกับ ดูแล เฝ้าระวังด้านการโฆษณาด้านบริการสุขภาพ

7.

งานเปรียบเทียบ

กลุ่มนิติกรรมสัญญาและละเมิด

1.

การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2.

จัดทำ ยกร่างสัญญาและนิติกรรม

3.

งานตรวจสอบและให้ความเห็นด้านนิติกรรมและสัญญา

4.

งานบริหารสัญญา

5.

งานให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญา