ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565