ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โปรดระวัง...!!พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน พรบ ประกอบ รธน ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 เเนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่