คู่มือต่างๆ คู่มือประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพเกี่ยวกับสถานพ
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินการทางวินัย