สบส. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID - 19