การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง